Yasal Bilgilendirme

Alpha Assistance

KVVK TAAHHÜTNAME

ALPHA ASSİSTANCE SERVİS HİZMETLERİ DENETİM VE DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TAAHHÜTNAME

Çalışmakta olduğum ALPHA ASSİSTANCE SERVİS HİZMETLERİ DENETİM VE DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin bünyesinde veya grup şirketler aracılığıyla edindiğim, gerek müşterilere gerek personellere gerekse Şirketin kendisine ait mahrem sayılacak tüm verileri, görevimin veya işin gereğinin dışında üçüncü kişilerle veya çeşitli mecralarda hiçbir surette paylaşmayacağımı, 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında bu bilgileri edineceğimi, muhafaza edeceğimi ve kullanacağımı, Şirket müşterisinin veya potansiyel müşterilerin bilgilerini bu kanun kapsamında temin edeceğimi, gerekli izinleri ve onayları usulünce alacağımı, görevimden/işimden herhangi bir şekilde ayrılmam halinde bu bilgileri kendi bünyemde muhafaza etmeyeceğimi ve kesinlikle kullanmayacağımı, ayrıca şirketimin bu konuya ilişkin kendi hatamdan kaynaklanan bir sebeple zarar görmesi halinde oluşacak tüm zararlardan sorumlu olduğumu, tüm sorumluluğu kabul ettiğimi ve şirketimi sorumlu tutmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.


GENEL TAAHHÜTNAME

Gerek İşverenim Alpha Assistance Servis Hizmetleri Denetim Ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ile aramızda ki hizmet sözleşmesi gerekse 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince; çalışmış olduğum işyerinde tecrübe ve mesleki birikimime uygun olarak işverenim ve de vekillerinin tarafıma vereceği bütün işleri ve görevleri layıkıyla, usulüne uygun, gerekli ihtimam ve itinayla yapacağımı; Mer'i çalışma mevzuatına, İşveren Tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış veya çıkartılacak olan İç yönetmelik, genelge, sirküler, talimat, vs. tüm düzenlemelere uyacağımı; İşyerinde uygulanmakta olan organizasyon şeması, personel yönetmeliği ve yayınlanmış diğer prosedür, yönetmelik, talimat ve sirkülerin tamamını bildiğimi, okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi; İşverene, işyerine ait tüm sırları muhafaza edeceğimi; işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevimle ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, tarafıma teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı talimat olmadıkça kullanmamayı; Tarafıma İşimde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı; Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak İade etmeyi; e-posta adreslerini işveren talimat ve prosedürlerine uygun olarak kullanmayı; İşverenime ait işyerlerine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve sair mevzuata aykırı olarak çoğaltılmış, kopyalanmış, lisanssız malzemeyi (her türlü CD, DVD, vs.), her türlü yazılımı ve programı sokmamayı; Şahsıma teslim edilen bilgisayarda lisanssız program bulunmadığını; Lisansı olmayan yazılımları ve programları işveren tarafından kullanımıma tahsis edilmiş bilgisayarda kurmamayı ve kullanmamayı; Kullanımıma tahsis edilen bilgisayarlarda yazılı izin almaksızın hiçbir program kurmayacağımı, İşverenim yada vekilinden onayı alınmamış hiçbir elektronik posta, yazışma, faks vb. yazışma ve görüşmeyi yapmamayı kabul ve taahhüt ederim. İş bu taahhütlerime aykırı davranışlarım, kendi kasıt, ihmal ve kusurumdan yâda verilen talimatlara aykırı kullanımlarım ve hareketlerim nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, yukarıda açıklanan taahhütlerime aykırı davranışlarım nedeniyle sonucu işverenimin karşılaşacağı her türlü zarar ziyanı ilk bildirimde derhal tazmin edeceğimi bila kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederim. İş bu taahhütnamede yer alan ve uymak zorunda olduğum tüm talimat, uyarı ve ikazların işverenimce önceden tarafıma bildirilmiş olması nedeniyle anılan taahhütlerime aykırı davranışta bulunmam halinde; İşverenimin, hizmet sözleşmemi haklı nedenlerle, ihbar önellerine uymak zorunda olmaksızın önelsiz (derhal) fesih hakkına sahip bulunduğunu bila kabili rücu olarak kabul ederim. …/…/……


FİİLİ ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

FİİLİ ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Aydınlatma Metni:

İşbu metin veri sorumlusu olan Alpha Assistance Servis Hizmetleri Denetim ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi (kısaca Alpha Assistance veya Şirket olarak adlandırılacaktır) tarafından işlenecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriz konusunda tarafınıza bilgilendirme yapılmak için hazırlanmıştır. Örnek mahiyetinde olmak üzere işlemeye konu olabilecek ancak bunlarla sınırı olmamak üzere kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. Bu bilgilerin dışında kişisel verileriniz işlenecek olursa bu konu da tarafınıza bilgilendirme yapılıp açık rıza istenecektir.

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, pasaport sureti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Finansal Veri Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve becerileri, CV, İlköğretim, Lise, Yükseköğrenim, Lisans Üstü ve diğer okunan okulların adları, mezuniyet dereceleri, Yabancı Dil bilgisi ve derecesi, Bilgisayar ve bilgisayar programları Kullanım bilgileri, Sürücü Belgeniz ve bu belgenin Tarih ve Sınıf bilgisi, katılınan kurslarının konusu, süresi ve yerleri, iş deneyimi bilgileri
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri
Aile ve Yakını Verisi Aile ve Yakını Verisi Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası, Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimselerin adı, soyadı, yakınlık durumu, bu kişilerin yaşı ve meslek bilgileri
Çalışma Verisi Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,
İzin Verisi İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon
Diğer Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, bina giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri, iş başvuru formları,
Biyometrik Veri Avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; aşağıda açıklanan kapsam dâhilinde işlenebilecektir.

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
 • Çalışan sözleşme süreci yönetimi,
 • Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,
 • Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,
 • Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,
 • Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,
 • Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,
 • Dava ve hukuk işlerinin takibi,
 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bulunduğu binaya, çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi,
 • Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
 • Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Yurtdışı iş programlarının hazırlanması, yurtdışı ulaşım, iletişim ve konaklama faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Kişisel bilgileriniz ayrıca https://alphaassistance.com.tr/ adlı internet sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metninde sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için https://alphaassistance.com.tr/ adlı internet sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ de incelemenizi rica ederiz.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

ALPHA ASSİSTANCE tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, şirket muhasebesini tutan ve denetleyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimiz ile Yeminli Mali Müşavirlerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek, danışmalık ve hizmet aldığımız firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, şirket avukatlarımıza, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

ALPHA ASSİSTANCE tarafından açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel ve özel kişisel verileriniz, KVKK’ nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, seyahatlerinizde ve eğitimlerinizde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi yurt dışına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, iş başvuru formu, ilettiğiniz CV, iş görüşmesinde tarafınızca bildirilen ve işe başladıktan sonra tarafınızca verilen bilgiler ile referans verdiğiniz kişiler tarafından verilen bilgiler, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, açık rızanızın varlığı halinde bu sebebe sayalı olarak, açık rızanın olmadığı hallerde, Mevzuatta açıkça saklanmasının öngörülmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ALPHA ASSİSTANCE’ in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması veya ALPHA ASSİSTANCE’ in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması halinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz iş sözleşmenizin süresi boyunca ve iş sözleşmenizin sona ermesi halinde sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ALPHA ASSİSTANCE’ e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ALPHA ASSİSTANCE’in https://alphaassistance.com.tr/ alan adlı internet sitesinde yayınlanan veya yayınlanacak olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. No:34/A Kadıköy/İSTANBUL ” adresine, bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ALPHA ASSİSTANCE tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ALPHA ASSİSTANCE için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ALPHA ASSİSTANCE tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip ALPHA ASSİSTANCE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

İşçinin

Adı-Soyadı: İmzası: Tarih:

Açık Rıza Beyan Formu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip ALPHA ASSİSTANCE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama, Çalışan sözleşme süreci yönetimi, Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması, Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi, Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi, İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi, Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi, Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması, Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı, Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi, Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, Dava ve hukuk işlerinin takibi, Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması, Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi, İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, İşyeri güvenliğinin sağlanması, Şirket merkezinin bulunduğu binaya, çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi, Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, Çalışanlarla iletişimin sağlanması, Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması, Kartvizit basımının sağlanması, Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi, Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi, Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, Kalite kontrolün sağlanması, Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, Yurtdışı iş programlarının hazırlanması, yurtdışı ulaşım, iletişim ve konaklama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçları ile şirketiniz https://alphaassistance.com.tr/ adlı internet sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikası Ve Aydınlatma Metninde sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için; kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, tarafınızca kaydedilmesine, işlenmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine; Kendi irademle seçtiğim referanslar ve/veya ALPHA ASSİSTANCE tarafından bizzat ulaşılan referanslar tarafından verilecek kişisel ve özel kişisel verilerimin de kaydedilmesine, işlenmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine;

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, şirket avukatlarımıza, ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılmasına; Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçları yerine getirebilmek için yurtdışına aktarmasına; açıkça onay veriyorum.

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANIN

Adı-Soyadı: İmzası: Tarih:
İletişim

Alpha Assistance Servis Hiz. Denetim Danışmanlık Tic. A.Ş.

Acıbadem Mah. Sarayardı Cad. No:34/A Kadıköy/İSTANBUL

Tel: +90 216 909 25 32

Faks: +90 216 909 25 31

E-posta: info@alphaassistance.com.tr

Alpha Assistance A.Ş.

Alpha Assistance A.Ş. sigorta şirketlerine, otomotiv markalarına, yetkili satıcılarına ve Araç Kiralama şirketlerine asistans, garanti ve denetim hizmetleri vermektedir.